Regulamin

Regulamin uczestnictwa w warsztatach Projektu Egoistka

Organizatorem warsztatów pod nazwą ,,Projekt Egoistka” jest firma Monika Klekotko Marketing z siedzibą w Warszawie (01-249) przy ul. Gizów 3 m 70, NIP: 5222928969 Regon: 142455590

Strona internetowa Projektu Egoistka: projektegoistka.pl. Strona internetowa, na której można wykupić udział w warsztatach: sklep.projektegoistka.pl.

 1. W warsztatach organizowanych w ramach „Projektu Egoistka” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, celem dopuszczenia ich do udziału w warsztatach muszą przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w warsztatach, zawierającą wskazanie, jakiego rodzaju zajęć i w jakim terminie zgoda dotyczy lub mogą uczestniczyć pod opieką rodziców.
 2. Osoby uczestniczące w warsztatach „Projekt Egoistka” biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i  psychicznego (emocjonalnego), zarówno w czasie zajęć jak i w przerwach między zajęciami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach „Projekt Egoistka” jest dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych zajęć poprzez stronę internetową sklep.projektegoistka.pl z czego 30% stanowi bezzwrotny zadatek.
 4. Opis każdego warsztatu, wykładu czy prezentacji dostępny jest na stronie internetowej: projektegoistka.pl lub na sklep.projektegoistka.pl. Przy ww. opisie wskazana jest każdorazowa cena danego rodzaju zajęć oraz program warsztatów.
 5. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i ewentualnego noclegu ponosi Uczestnik.
 6. Opłata za udział w zajęciach jest bezzwrotna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 7. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na warsztaty poprzez stronę sklepu: sklep.projektegoistka.pl, dokonując jednocześnie płatności.
 8. Dokonanie zgłoszenia przez Uczestnika w sposób określony w pkt. 7 powyżej jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług polegających na organizacji warsztatów (zajęć) o tematyce, w miejscu i w czasie określonych w każdorazowym opisie zamieszczonym na stronie internetowej sklepu: sklep.projektegoistka.pl.
 9. Po zaksięgowaniu opłaty Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w warsztatach najpóźniej pięć dni roboczych przed jego planowanym terminem.
 10. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z organizatorem w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu. Oświadczenie o odstąpieniu składane przez Uczestnika wymaga formy pisemnej i powinno zostać przesłane Organizatorowi na adres mailowy: biuro@projektegoistka.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób i w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Organizator jest zobowiązany do zwrotu opłaty dokonanej przez Uczestnika, po potrąceniu zadatku w wysokości 30% wartości zakupu.
  (Adnotacja: Od w/w punktu nie ma ustępstw nawet w przypadkach losowych. Dlatego proszę zastanów się dwukrotnie zanim dokonasz zakupu.)
 11. W przypadku odwołania udziału w warsztacie przez uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu, opłata nie będzie zwracana.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych. W tej sytuacji Uczestnik w pierwszej kolejności ma prawo do wyboru innego terminu zajęć lub innych zajęć z aktualnego kalendarium ,,Projektu Egoistka”. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie jest dogodny dla Uczestnika, możliwy jest zwrot wniesionej opłaty w wysokości nominalnej.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia warsztatów, lub w przypadku, jeśli zaistnieje taka konieczność, o czym poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli prelegent z przyczyn losowych nie dojedzie na warsztaty. W takiej sytuacji organizator zapewni zastępstwo.
 15. Odwołanie zajęć przez Organizatora możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej a uniemożliwiających odbycie zajęć w zaplanowanym terminie, Organizator jest uprawniony do odwołania zajęć nawet w dniu ich rozpoczęcia. Organizator jest wówczas zobowiązany do poinformowania Uczestnika o najbliższym możliwym terminie zajęć z zagwarantowaniem pierwszeństwa uczestnictwa Uczestnikom zapisanym na pierwszy termin. W przypadku zmiany z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik jest uprawniony według własnego wyboru do żądania zwrotu opłaty uiszczonej za udział w zajęciach lub zaliczenia opłaty do udziału w pierwszym możliwym terminie zajęć.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz zamknięcia listy Uczestników danego kursu.
 17. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa tylko poprzez kontakt z osobą koordynującą nabór na dane zajęcia wskazany w internetowym systemie płatności na stronie sklep.projektegoistka.pl.
 18. W czasie każdych zajęć Uczestnik ma prawo w każdym momencie odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach bez podania przyczyny.
 19. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez wyraźnej zgody Organizatora jest zabronione. Organizator jest uprawniony do natychmiastowego skreślenia z listy uczestników warsztatów Uczestnika, który naruszy ww. zakaz. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za udział w warsztatach.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, filmowania, nagrywania i utrwalania przebiegu zajęć w jakiejkolwiek innej postaci oraz wykorzystania uzyskanego w ten sposób materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz do udzielania zgody innym podmiotom w tym zakresie, pod warunkiem, że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu uprzedniej zgody Uczestników i prowadzącego konkretne zajęcia. Udzielając zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik warsztatów wyraża tym samym nieodwołalną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji „Projektu Egoistka” w szczególności w drodze publikacji przez Organizatora lub partnerów współpracujących z Organizatorem zdjęć lub filmów z przebiegu warsztatów.
 21. W trosce o najwyższą jakość zajęć i komfort Uczestników, Uczestnicy proszeni są o punktualne przybycie na zajęcia. Prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się, jeżeli spóźnienie to jest rażąco duże i dezorganizuje osobie prowadzącej harmonogram zajęć.
 22. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach Uczestników, którzy w jakikolwiek sposób zakłócają przebieg zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – tak osobiste jak i majątkowe – wyrządzone osobom trzecim przez Uczestnika warsztatów tak w trakcie zajęć jak i w przerwie między zajęciami. Powyższe dotyczy w szczególności zniszczenia jakiegokolwiek mienia należącego tak do innych Uczestników jak i do podmiotów, na których terenie warsztaty są organizowane lub z którymi Organizator współpracuje przy organizacji warsztatów. Uczestnik postępowania, który dopuścił się wyrządzenia szkody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
 24. Organizator zastrzega sobie możliwość promocji partnerów „Projektu Egoistka” w trakcie trwania zajęć, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych kierowanych do Uczestnika za jego uprzednią zgodą.
 25. Zgłoszenie i opłacenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 26. Dane osobowe uczestników warsztatów przetwarzane będą przez organizatora warsztatów w celu realizacji umowy uczestnictwa w warsztacie lub warsztatach i ich prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów „Projektu Egoistka”. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych.
 27. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem w tym zakresie (w szczególności RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).
 28. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.)
 29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep.projektegoistka.pl. Zestawienie wprowadzonych zmian zostanie uprzednio opublikowane na stronie sklep.projektegoistka.pl i będzie tam dostępne przez okres 14 dni. 
 30. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, jak również osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w warsztatach „Projektu Egoistka” skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Uprzednia konsultacja lekarska zalecana jest w szczególności wszystkim osobom, które mają wątpliwości, co do tego jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia. W razie wątpliwości dotyczących wybranych zajęć bądź trudności w znalezieniu kompetentnej konsultacji psychologicznej, wskazane jest zgłoszenie istniejących wątpliwości w tym zakresie Organizatorowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.
 31. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące warsztatu mogą zostać zgłoszone nie później niż w ciągu 7 dni od terminu odbycia się warsztatu.
 32. Sklep nadaje przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 33. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nieodebrane w terminie przez kupującego w terminie wskazanym przez Pocztę Polską.
 34. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia Poczty Polskiej w tym przesyłki zniszczone, zgubione, uszkodzone.
 35. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 roku.

Klauzula informacyjna:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Klekotko Marketing z siedzibą w Warszawie (01-249) przy ul. Gizów 3 m 70, NIP: 5222928969 Regon: 142455590.

II. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów „Projekt Egoistka” oraz udziału w nich osoby, której danej dotyczą.

III. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień tychże umów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne bądź księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

IV. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy na udział w warsztatach w ramach „Projektu Egoistka” oraz okres przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji tejże umowy.

V. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

VII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest związane z realizacją umowy na udział w warsztatach w ramach „Projektu Egoistka”. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od zawarcia umowy.