Regulamin sprzedaży sklepu Projekt Egoistka

REGULAMIN SKLEPU

Jeżeli masz pytania to możesz się skontaktować z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@projektegoistka.pl 

Życzymy udanych zakupów,

zespół Projekt Egoistka

REGULAMIN SKLEPU

§1 

PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 4. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Usługi (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy).
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Usługa – usługi takie jak:
 1. Produkt – wszelkie towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży i będące przedmiotem Umowy; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
 2. Usługa cyfrowa/ Produkt cyfrowy – Usługa świadczona na podstawie wcześniej zawartej Umowy. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez czas określony wskazany w opisie Produktu przed zawarciem Umowy. W ramach realizacji Umowy na Kurs, Klient ma dostęp czasowy do konkretnej zawartości w Serwisie. Do realizacji Umowy Klient musi założyć Konto w trakcie zawierania Umowy. Nie jest możliwe korzystanie z Kursów bez posiadania Konta;
 3. usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
 5. Sklep/serwis internetowy – dostępny pod adresem https://projektegoistka.pl, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia na zakup Usług oraz korzysta z dostępu do Usług (treści cyfrowych);
 6. Sprzedawca – Konrad Kuśnierzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przestrzeń Transformacji Konrad Kuśnierzewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ul. Sarmacka 28b/80, 02-972 Warszawa, NIP: 8722067118, Regon: 389892439;
 7. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 8. Umowa – zamówienie na Usługę złożone przez Klienta, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z uiszczeniem pełnej opłaty za Usługę, w odpowiedzi na ofertę złożoną przez „Sprzedawcę” lub dostępną na Stronie;

§2 

ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Warunki realizacji Umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
 2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

§3

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZASAD KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Z Usług mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, mogą z nich korzystać za zgodą opiekuna prawnego.
 2. Usługi mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastępować indywidualnej porady medycznej, leczenia lub terapii realizowanej przez lekarza, fizjoterapeutę lub inną osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych, w szczególności nie mogą zastępować diagnozy lekarskiej lub diagnostyki funkcjonalnej.
 3. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zagadnienia przedstawione w produktach, pomimo to nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości, które mogą wyniknąć.
 4. Z uwagi na charakter i specyfikę Usług, przed zakupieniem i skorzystaniem z Usług, Klient zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się z właściwym lekarzem, psychologiem, fizjoterapeutą lub inną odpowiednią osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych w celu ustalenia, czy jego stan zdrowia pozwala na bezpieczną realizację ćwiczeń uwzględnionych w Usłudze (w szczególności w zakresie ćwiczeń oddechowych, sesji medytacyjnych, relaksacyjnych oraz medytacji w ruchu) oraz czy brak jest przeciwwskazań do stosowania wskazówek i porad Sprzedawcy.
 5. Konsultacja, o której mowa powyżej jest zalecana w szczególności osobom:
 1. z przewlekłymi stanami chorobowymi, a także osobami mającymi zmniejszoną sprawność fizyczną spowodowaną kontuzjami, urazami lub innymi dolegliwościami ze strony układu ruchowego oraz
 2. z dolegliwościami neurologicznymi, psychicznymi lub osobom, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne lub inne dolegliwości natury psychicznej,
 3. z wątpliwościami, co do tego jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia.
 1. Z uwagi na charakter i specyfikę Usług, a także z uwagi na złożoność czynników determinujących indywidualny stan zdrowia, Sprzedawca nie odpowiada za osiągnięcie przez Klienta określonego (zamierzonego) rezultatu.
 2. Wyniki Produktów opisane w opisie Produktów są̨ aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów i szkoleń́ w Sklepie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty i nie są gwarancją, że każdy Klient osiągnie te same wyniki. Indywidualne rezultaty mogą się różnić, a w szczególności zależą̨ one od indywidualnych zdolności, stanu psychofizycznego, podejścia, sposobu i efektywności pracy, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów oraz innych czynników.
 3. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Klienta przez Sprzedawcę koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów, Usług i Produktów Cyfrowych, w tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, w tym samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach, kursach, szkoleniach i samodzielna praca w sposób wskazywany przez Sprzedawcę.
 4. Z uwagi na charakter i specyfikę Usług, w tym to, że Klient może w ramach korzystania z Usług przekazać Sprzedawcy dane szczególnej kategorii/ dane wrażliwe oraz wizerunek, Klient jest świadomy tego, że przekazując w/w dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę do celów niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z Polityką prywatności. Szczegółowe informacje dot. wizerunku wskazano w niniejszym Regulaminie.

§4

CENA 

 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
 2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Usługi.
 4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Usługę, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi do dnia wprowadzenia obniżki.

§5

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, to jest zawierają VAT (podatek od towarów i usług) zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów i Produktów Cyfrowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 1. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatniczego. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy,
 2. karta płatnicza/przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayU
 1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, nie później jednak niż w przeciągu 72 godzin roboczych. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad płatności i dostępu do danego Produktu lub Usługi, znajdują się w opisie każdego Produktu lub Usługi.
 3. Na każdy sprzedany Produkt, Produkt Cyfrowy lub Usługę Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę.
 4. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, dokumentów rozliczeniowych.

§6

PŁATNOŚCI SUBSKRYPCYJNE

 1. Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu zgodnie z wybranym przez Klienta okresem rozliczeniowym, o ile nic innego nie wynika z Oferty i charakteru usługi;
 2. W ramach Portalu prowadzona jest sprzedaż usług Portal Egoistka, które są oferowane w płatności jednorazowej lub subskrypcyjnej (3 plany płatności cyklicznej), tj. płatności pobieranej miesięcznie, kwartalnie i półrocznie.
 3. Akceptowalna forma płatności zależy od wybranej subskrypcji: 
 1. subskrypcje autoodnawialne – należy podpiąć swoją kartę płatniczą za pośrednictwem PayU, a cena subskrypcji będzie pobierana z niej automatycznie, z góry na kolejny okres (30, 90 lub 183 dni);
 2. subskrypcja jednorazowa – płatność odbywa się za pośrednictwem PayU, możesz dokonać płatności przez szybkie przelewy lub BLIK.
 1. Dane karty płatniczej wykorzystane do płatności subskrypcyjnej będą przechowywane przez PayU.
 2. W przypadku gdy umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej do dnia poprzedzającego termin obowiązywania umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres rozliczeniowy (zgodnie z ostatnim wyborem Klienta).
 3. Z subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając ‘Anuluj subskrypcję’ w zakładce ‘Moje konto -> Historia subskrypcji. Po anulowaniu płatność za kolejny okres rozliczeniowy nie zostanie pobrana, otrzymasz również maila potwierdzającego anulowanie subskrypcji.
 4. Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności. 
 5. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości email na adres skrzynki: kontakt@projektegoistka.pl w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego reklamację. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, login do konta www.projektegoistka.pl, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji, dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. faktura VAT, potwierdzenie wykonania przelewu).
 6. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia.
 7. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§7

PŁATNOŚCI RATALNE

 1. Za niektóre Produkty lub Produkty Cyfrowe, Klient może dokonać zapłaty w drodze periodycznych płatności ratalnych. Warunki płatności ratalnej określone są w ofercie lub opisie Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego umieszczonych w Serwisie.
 2. Termin płatności rat zazwyczaj stanowi dzień tożsamy z dniem płatności pierwszej raty (zakupu Produktu/Usługi/Produktu Cyfrowego), chyba, że z opisu Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego wynikają inne ustalenia.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności ratalnej Klient będzie zobowiązany do dokonywania płatności w określonym terminie i na warunkach wynikających z opisu danego Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego.
 4. Cena Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego jest opłatą za całość Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego. Sprzedaż nie może być podzielona na części, segmenty, części kursu ani poszczególne kursy lub moduły. Klient otrzymuje dostęp do zakupionych zasobów szkoleniowych, kursów i Produktów Cyfrowych jako całości, za pośrednictwem Konta, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, zatem w przypadku płatności ratalnej obowiązek zapłaty całej ceny nie ustaje:
  a) w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego przez Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,
  b) w przypadku ukończenia szkolenia, kursu, indywidualnych konsultacji lub innych zakupionych w ramach płatności ratalnej Usług, przed dokonaniem całkowitej spłaty ustalonych rat.
 5. Produkty sprzedawane w Sklepie w opcji ratalnej, nie mają charakteru subskrypcji (Jedynie Portal Egoistki ma charakter subskrypcyjny). Klient kupując Produkt w opcji zapłaty w ratach, nie może anulować obowiązku zapłaty pozostałych rat.
 6. W przypadku wyboru płatności ratalnej, jeżeli Klient nie dokona płatności w ustalonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego do czasu uregulowania należności. W takim wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę̨. Brak realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Klienta.
 7. W przypadku wyboru płatności ratalnej poprzez automatyczne pobieranie miesięcznej kwoty pieniężnej z karty Klienta, jeżeli Sprzedawcy nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących opłacenie raty za Produkt lub Usługę z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Produktu lub Usługi do czasu uregulowania należności oraz do naliczenia do wysokości raty odsetek za opóźnienie. W takim wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Użytkownika.
 8. Klient jest zobowiązany do zapłaty pozostałych kwot raty w przypadku ukończenia szkolenia, kursu, indywidualnych konsultacji lub innych zakupionych w ramach płatności ratalnych Usług lub Produktów, przed dokonaniem całkowitej spłaty ustalonych rat.
 9. W przypadku zakupu Produktu, Produktu Cyfrowego lub Usługi, które uprawniają Klienta do dostępu w promocyjnych cenach do udziału we wszystkich przyszłych kursach i/lub dostępu do wszystkich Produktów Cyfrowych (np. Pakiet Zanurzam się w obfitości), zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 10. W przypadku uchybienia płatnościom lub odmowie spłaty zaległych rat za Produkt upoważniający do dostępu w promocyjnych i obniżonych cenach lub bez limitu, do wszystkich przyszłych kursów i/lub dostępu do wszystkich Produktów (np. Produkt „Królestwo”), Sprzedawca będzie uprawniony do domagania się zapłaty pełnej ceny za wszystkie Produkty, Usługi lub Produkty Cyfrowe, do których Klient miał dostęp w ramach promocyjnych warunków.
 11. W przypadku uchybienia płatnościom Sprzedawca będzie dochodził zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego i windykacyjnego.

§8

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1. Klient jest zobowiązany do ochrony zakupionych Produktów, Usług lub Produktów Cyfrowych przed dostępem i korzystaniem z nich przez osoby nieuprawnione lub osoby trzecie w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego.
 2. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę kursów, świadczonych Usług lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu lub Konta.

Produkty elektroniczne

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika w Serwisie. 
 3. W przypadku Usługi takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Usługi, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z Oferty.
 4. O ile nic innego nie wynika z Oferty lub specyfiki Usługi, dostęp do Usługi jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
 5. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt lub Produkt Cyfrowy, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@projektegoistka.pl
 6. Z Usługi Sprzedawcy ma prawo korzystać wyłącznie jedna osoba (o ile nic innego nie wynika z Oferty). W przypadku gdy Uczestnikiem ma być inna osoba niż Klient, Klient wskazuje to Sprzedawcy na etapie składania zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W takim przypadku, Klient oświadcza, iż zapoznał Uczestnika z Regulaminem i zobowiązał go do jego stosowania, w tym w szczególności zasad i obowiązków wskazanych w §4-9 oraz §13 – 14.

Warsztaty/kursy/spotkania stacjonarne (dalej jako Warsztaty stacjonarne)

 1. Opłata za udział w warsztatach stacjonarnych jest bezzwrotna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych łącznie z kosztami podróży i ewentualnego noclegu ponosi Klient.
 3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych jest akceptacja Regulaminu, dokonanie wpłaty w wysokości 100% Ceny (z czego 30% stanowi bezzwrotny zadatek) oraz potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. Szczegółowe regulacje dot. zadatku określają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku gdy Klient nie może uczestniczyć w warsztatach stacjonarnych, Klient może przekazać miejsce na warsztatach stacjonarnych innej osobie. W tym celu Klient informuje o tym Sprzedawcę w celu zmiany uczestnika.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z ważnych przyczyn w przypadku gdy w ramach warsztatów stacjonarnych, liczebność grupy spadnie poniżej 30 osób, o ile nic innego nie wskazano w Ofercie. Sprzedawca może także zaproponować Klientowi skorzystanie z innego Produktu lub zaproponować podniesienie opłaty lub inny termin, a Klient ma prawo do odrzucenia nowej oferty.
 6. Klient odpowiada za szkody wyrządzone na rzecz Sprzedawcy w związku z Warsztatami stacjonarnymi, a także za szkody wyrządzone przez Klienta na rzecz innego podmiotu, o ile do naprawienia ww. szkody zobowiązany będzie Sprzedawca. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem, Klient odpowiada za ww. szkody z Uczestnikiem na zasadzie odpowiedzialności solidarnej.

§9 

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 2. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
 1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. W celu skorzystania z Usług, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
 1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej;
 3. aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
 4. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Usług konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

§10 

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Klient może korzystać z zakupionych Produktów i Produktów Cyfrowych wyłącznie na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w ramach platformy szkoleniowej udostępnionej w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią̨ utworu.
 2. Produkty i Produkty Cyfrowe składające się na Serwis, a w szczególności udostępniane w Serwisie Usługi podlegają ochronie prawnej, w tym na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych
 3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do utworów umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności do Produktów dysponuje Spółka, bądź inny podmiot wskazany w Serwisie.
 4. Klient może korzystać z dostępu do Produktów wyłącznie poprzez Serwis. Utrwalanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez klienta w treści Serwisu, w tym Produkty, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu jest zabroniona.
 5. Spółka udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i przeglądanie Produktów oraz związanych z nimi treści, za które uiścił wszystkie wymagane opłaty, wyłącznie poprzez Serwis, wyłącznie w celach osobistych, edukacyjnych lub związanych z prowadzoną przez Klienta podstawową działalnością gospodarczą oraz zgodnie z wszelkimi warunkami lub ograniczeniami związanymi z poszczególnymi Produktami. Inne sposoby korzystania są wyraźnie zabronione. W szczególności Klient nie może reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić lub używać danego Produktu.
 6. O ile wskazane w treści Serwisu warunki dostępu do danego Produktu nie wskazują inaczej, dostęp poprzez Serwis do opłaconego przez Klienta Produktu udzielany jest na czas określony, nie dłuższy niż na dwa lata od zawarcia Umowy, chyba że Spółka będzie zobowiązana do wcześniejszego zablokowania dostępu do danego Produktu z powodów prawnych.
 7. W przypadku Produktu zakupionego dożywotnio, w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, lub zawieszenia działalności Serwisu w sposób stały, Klient otrzyma dostęp do innego Serwisu gdzie będą dostępne Produkty, z możliwością pobrania ich i zapisania ich na trwałym nośniku Klienta. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, Klient zostanie uprzednio poinformowany droga mailową. Pobranie Produktów w celu utrwalenia i zapisania ich przez Klienta będzie możliwe, przez określony czas, nie dłuższy niż 3 miesiące. 
 8. Sprzedawca może odmówić utworzenia konta w Serwisie, zablokować lub usunąć istniejące konto Klienta, jeżeli Sprzedawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie danego Klienta jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Sprzedawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Klientowi.

§11

DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ 

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
 3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 2. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 4. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Usługi z Umową, o której mowa w §8  i §9 wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §8 Regulaminu.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 6. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§12

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  
 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowej (Produktu Cyfrowego) lub Usługi Cyfrowej Konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Klienta lub w uzgodnionym terminie.
 7. Klient może odstąpić od umowy o dostarczenie Produktu Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 1. Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub;
 2. Klient i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści lub Usługi Cyfrowej miała dla Klienta istotne znaczenie;
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§13

 WYJĄTKI OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku Umowy o:
 2. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 3. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po rozpoczęciu spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
 4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Produktów Cyfrowych) niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 3. W momencie dokonania zakupu Produktu Cyfrowego, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego, który nie jest zapisany na nośniku materialnym i rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Produktu Cyfrowego).

§14

 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Usług Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, a także w przypadku Produktów elektronicznych/ subskrypcyjnych/ transmisji on-line, może być konieczne do złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.
 4. W przypadku gdy do korzystania z Usług konieczne jest posiadanie Konta Użytkownika, złożenie zamówienia jest równoznaczne z założeniem dla Klienta Konta Użytkownika w ramach platformy kursowej .
 5. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
 6. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 7. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
 1. z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
 2. bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem).

§15

RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktu Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej w Sklepie, Klient może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:
  a. zakupiony Produkt Cyfrowy lub Usługa Cyfrowa okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie,
  b. w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Produkt Cyfrowy lub Usługę Cyfrową, nie zostanie udostępniona Klientowi możliwość jego uruchomienia.
 2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail kontakt@projektegoistka.pl w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego reklamację.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, login do konta na stronie www.projektegoistka.pl, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji, dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. faktura VAT, potwierdzenie wykonania przelewu).
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 5. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt lub Usługę zgodne z umową.
 6. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, Sprzedawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).
 7. Jeżeli Klient stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§16

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
 4. ub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§17

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę
 2. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 09 stycznia 2024r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Przestrzeń Transformacji Konrad Kuśnierzewski z siedzibą w Warszawie (01-249) przy ul. Sarmacka 28b/80, 02-972 Warszawa, NIP: 8722067118, Regon: 389892439, e-mail: konatkt@projektegoistka.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

Nasze dane do kontaktu: Przestrzeń Transformacji Konrad Kuśnierzewski z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Sarmacka 28b/80, NIP: 8722067118, Regon: 389892439, e-mail: kontakt@projektegoistka.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnić

Załącznik nr 3

Nasze dane do kontaktu: Przestrzeń Transformacji Konrad Kuśnierzewski z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Sarmacka 28b/80, NIP: 8722067118, Regon: 389892439, e-mail: kontakt@projektegoistka.pl

FORMULARZ REKLAMACJI

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Usługi z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____

Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu]

Informuję, iż zakupiona przeze mnie Usługa jest niezgodny z Umową.  Niezgodność Usługi z Umową polega na: _____________  Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________

Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie).

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data ………………….

* uzupełnić